Palmitoyl Potentilla Erecta Root Extract

Chi tiết INCI

Tên
Palmitoyl Potentilla Erecta Root Extract
số Cas#
Tên hóa học
Số EC
UII
Mô tả
Quy định
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less