Hizikia Fusiforme Extract

Chi tiết INCI

Tên
Hizikia Fusiforme Extract
số Cas#
-
Tên hóa học
Số EC
UII
Mô tả
Hizikia Fusiforme Extract is the extract of the Alga, Hizikia fusiforme
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less